Saturday, February 24, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Automotive, Transportation and Warehousing Tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất và phát triển cơ...

Tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng logistics để thúc đẩy thị trường vận tải hàng hóa đường bộ tại Việt Nam: Ken Research

Nền kinh tế nâng tầm của Việt Nam: Nền kinh tế đang  phát triển của Việt Nam đang hỗ trợ ngành Vận tải đường bộ tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã cho phép 100% vốn FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) trong lĩnh vực Logistics. Cùng với đó, Việt Nam đã và đang gia tăng tỷ lệ nói không. của các hiệp định thương mại tự do với các nước ASEAN như Campuchia, Lào, Trung Quốc và Singapore… Sự phát triển của cơ sở hạ tầng là động lực chính cho thị trường vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam. Nền kinh tế đang thúc đẩy của Việt Nam đã và đang thu hút những người chơi lớn từ khắp nơi trên thế giới để tăng cường tiềm năng trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á.

Logistics ở Việt Nam

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU

Tăng cường  tập trung vào đổi mới: Khi nhận thức về thị trường tăng lên, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ đang tập trung nhiều hơn vào đổi mới sản phẩm và bổ sung các công nghệ mới nhất. Số hóa đang giúp giải quyết những thách thức trong hệ thống vận tải hàng hóa đường bộ của Việt Nam. Các giải pháp công nghệ, chẳng hạn như GPS, Hệ thống giao thông thông minh, tăng khả năng truy cập vào thông tin theo dõi  thời gian thực và tối ưu hóa các tuyến đường di chuyển và thời gian vận chuyển hàng hóa.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Nhu cầu logistics tăng lên: Việt Nam đã mở rộng để trở thành một điểm nóng sản xuất hàng đầu ở Đông Nam Á do tính sẵn có cao và chi phí lao động thấp. Trong 20 năm qua, đất giao cho các khu công nghiệp đã tăng từ 330 lên hơn 80.000 ha. Việt Nam nhập khẩu phần lớn nguyên liệu thô và xuất khẩu các sản phẩm sản xuất làm tăng nhu cầu về Logistics trong những năm qua.

Báo cáo có tiêu đề  “Triển vọng thị trường vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2025 của Ken Research cho thấy thị trường logistics dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR dương hai con số. Những tiến bộ thương mại và công nghệ gia tăng trong đội tàu đang thúc đẩy thị trường xe container xung quanh tại Việt Nam. Doanh thu vận tải đường bộ tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng trong vài năm tới do các ngành công nghiệp và khu thương mại trong nước ngày càng tăng.

Phân khúc thị trường logistics Việt Nam

Theo khối lượng vận chuyển hàng hóa: Thị trường logistics được phân khúc trên cơ sở khối lượng hàng hóa tại Việt Nam. Thị trường được phân chia thành Khối lượng lưu lượng vận chuyển hàng hóa và Khối lượng vận chuyển hàng hóa.

Theo loại hình  vận tải: Quy mô thị trường trên cơ sở Giao thông vận tải bao gồm Đường sắt, Hàng không, Hàng hải, Đường bộ và Đường thủy nội địa tại Việt Nam.

Theo loại hình sở hữu  doanh nghiệp: Quy mô thị trường trên cơ sở sở hữu của các doanh nghiệp trong ngành logistics – vốn nhà nước, ngoài quốc doanh và FDI.

Theo lĩnh vực giao thông vận tải: Quy mô thị trường trên cơ sở vận tải trong và ngoài nước.

RELATED ARTICLES

Car Rental Market – Share, Analysis and Industry Statistics

In today's fast-paced world, convenience and flexibility are paramount, and the car rental industry stands as a beacon of mobility for travelers worldwide. The...

Used Vehicles Market: Trends, Challenges, and Opportunities

In the dynamic landscape of the automotive industry, the used vehicles market stands as a testament to both tradition and innovation. With evolving consumer...

Used Car Market Size, Share, Growth and Trends

In today's automotive industry, the used car market plays a pivotal role, offering consumers a plethora of options and shaping the strategies of industry...

Most Popular

Skin Care Market Segmentation: Unveiling Needs and Targeting Strategies

The skincare market is a vast and ever-evolving landscape, encompassing a diverse range of products and catering to a multitude of needs. To navigate this complex...

Biopsy Devices Market Size, Share, Trends & Forecast 2029

The global Biopsy Devices Market is set to experience robust growth in the coming years, driven by a combination of factors such as increasing...

A Growing Industry of Protected Cultivation, Insights on Share and Growth

Introduction to Protected Cultivation Protected cultivation, also known as greenhouse farming, revolutionizes traditional agricultural practices by providing controlled environments for optimal plant growth. This article...

Emerging Trends in Indian Test Prep Market: AI, AR, and the Future of Learning

In the bustling realm of India's education sector, the test preparation market stands as a pivotal domain, shaping the academic journeys of millions of...