Sunday, July 21, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Defense and Security Phát triển hệ sinh thái mối đe dọa mạng và tăng cường...

Phát triển hệ sinh thái mối đe dọa mạng và tăng cường tập trung vào an ninh mạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ dẫn đến sự tăng trưởng trong hệ sinh thái an toàn thông tin tại Việt Nam: Ken Research

  • Tình hình COVID-19 làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của đất nước trước các mối đe dọa mạng khi rất nhiều nhân viên đã truy cập các liên kết độc hại trong khi hoạt động trong các tình huống làm việc từ xa.
  • Các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước đã tăng cường đầu tư vào hệ thống an toàn thông tin nhờ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu. Các công ty cũng dự kiến sẽ tăng cường bổ nhiệm các chuyên gia CNTT trong vai trò an ninh mạng chuyên dụng.
  • Di chuyển đám mây thường xuyên cũng dự kiến sẽ cải thiện nhu cầu về các dịch vụ như Cloud Security, khi các tổ chức tìm cách bảo mật máy chủ và cơ sở dữ liệu của họ.

Các giải pháp an ninh mạng tiên tiến dự kiến sẽ trở nên nổi bật – Với mối đe dọa của các mối đe dọa mạng mới và tinh vi dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai, các giải pháp tiên tiến như Điều tra an ninh và Quản lý sự kiện, Điều phối bảo mật, Tự động hóa và Trung tâm điều hành ứng phó và bảo mật sẽ được áp dụng nhiều hơn trong tương lai.

Cải thiện vị thế của Việt Nam trên không gian mạng toàn cầu: Cơ sở hạ tầng sản phẩm địa phương mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng pháp lý tại chỗ và nhu cầu cao từ người dùng cuối sẽ thúc đẩy vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng an ninh mạng toàn cầu và cải thiện vị trí của đất nước trong địa chính trị toàn cầu. Hiện xếp hạng 50 trong Bảng xếp hạng an ninh mạng toàn cầu năm 2018 của ITU, Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào nhóm 40 quốc gia hàng đầu vào năm 2025 và 30 quốc gia hàng đầu vào năm 2030. Bộ TT&TT cả nước đã ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia để đạt được mục tiêu.
Thị trường an ninh mạng việt nam: Ken Research

Giải pháp hợp nhất dự kiến sẽ trở nên phổ biến: Với một phân khúc lớn các doanh nghiệp người dùng cuối và doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm nguồn cung ứng các giải pháp an ninh mạng từ 10+ công ty và nhận được nhiều cảnh báo về mối đe dọa, hệ sinh thái sẽ thích ứng theo hướng bao gồm một giải pháp sản phẩm hợp nhất bao gồm phát hiện, phân tích, ứng phó và giảm thiểu mối đe dọa. Do đó, các công ty sẽ tập trung phát triển các giải pháp hợp nhất trong tương lai.

Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất của họ, Triển vọng thị trường an ninh mạng Việt Nam đến năm 2025: Theo nguồn giải pháp (Giải pháp nước ngoài / nhập khẩu và giải pháp trong nước), Theo người dùng cuối (Ngân hàng và Tài chính, Chính phủ / Khu vực công, Hàng không vũ trụ & Quốc phòng, CNTT &; Viễn thông, Bán lẻ &; Thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe và các loại khác), Theo loại giải pháp (Sản phẩm độc lập, Dịch vụ bảo mật được quản lý và Dịch vụ chuyên nghiệp), Theo loại sản phẩm độc lập (Tường lửa, Chống vi-rút, Bảo mật điểm cuối, IPS / IPD, SIEM, Cổng bảo mật và các loại khác), theo loại dịch vụ bảo mật được quản lý (SOC, bảo mật mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật email, bảo mật đám mây, bảo mật di động, bảo mật nội dung và các loại khác), theo loại dịch vụ chuyên nghiệp (kiểm tra thâm nhập, kiểm toán bảo mật, tư vấn an ninh mạng, đào tạo bảo mật và các loại khác)” Việt Nam được định sẵn để cải thiện vị trí của mình trong bảng xếp hạng cơ sở hạ tầng an ninh mạng toàn cầu trong tương lai. Chính phủ đã đưa ra một khuôn khổ thể chế mạnh mẽ để điều chỉnh các mối đe dọa, quản lý các hoạt động an ninh thông tin và thúc đẩy sự hợp tác của địa phương trong lĩnh vực an ninh thông tin. Tăng cường công nghệ cũng sẽ tác động tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai. Doanh thu thị trường dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 16,9% trong giai đoạn 2019 đến 2025.

 Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam

Khi nói đến các nguồn chính cho các giải pháp trong nước, các công ty nước ngoài đã và đang thống trị hệ sinh thái do thương hiệu toàn cầu và công nghệ vượt trội của họ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã tập trung để tăng cường khả năng phát triển giải pháp địa phương trong nước. Những người dùng cuối chính cho các giải pháp an ninh mạng trong nước bao gồm ngành tài chính ngân hàng, khu vực công / chính phủ, hàng không vũ trụ và các công ty quốc phòng và bán lẻ. Các ngân hàng và các tổ chức chính phủ phải đối mặt với một tỷ lệ lớn các cuộc tấn công mạng của đất nước và do đó nó trở nên quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này để bảo mật cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của họ. Các sản phẩm độc lập như tường lửa, chống virus, Hệ thống phòng chống xâm nhập / Hệ thống phát hiện xâm nhập được các doanh nghiệp trong nước yêu cầu chủ yếu. Với các yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan chính phủ để duy trì cơ sở hạ tầng an ninh mạng 4 tầng, Trung tâm điều hành bảo mật là một trong những giải pháp như vậy đã và đang ngày càng thu hút được sự chú ý khi giải pháp đảm bảo hai cấp độ chính của hệ thống cơ sở hạ tầng 4 cấp bắt buộc.

Báo cáo liên quan:

Triển vọng thị trường an ninh điện tử Philippines đến năm 2024-Sự xuất hiện của hệ thống điện tử tích hợp công nghệ và tăng trưởng trong các dự án cơ sở hạ tầng

Triển vọng ngành an ninh mạng châu Âu đến năm 2023 – Theo giải pháp (Tường lửa, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Chống vi-rút, Quản lý danh tính và truy cập, Mã hóa, Phòng chống mất dữ liệu, UTM, Phục hồi sau thảm họa và các giải pháp khác (Thiết bị IoT), Theo ngành dọc (Ngân hàng &; Tài chính, Chính phủ, CNTT &; Viễn thông, Bán lẻ, Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng &; Năng lượng, Người dùng cá nhân và các giải pháp khác), Bằng bảo mật được triển khai (An ninh mạng, Bảo mật ứng dụng, Bảo mật điểm cuối, Bảo mật di động, bảo mật nội dung và bảo mật đám mây)

Triển vọng thị trường an ninh mạng Trung Đông đến năm 2022 – theo giải pháp (tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập, chống vi-rút, quản lý danh tính và truy cập, mã hóa, ngăn mất dữ liệu, quản lý mối đe dọa không xác định, khôi phục thảm họa) và theo khu vực

RELATED ARTICLES

Navigational Instruments Market Size And Share, Industry Key Players

The Navigational Instruments Market stands as a beacon in the technological landscape, guiding myriad industries through the complexities of modern navigation. As we embark...

Navigational Instruments Market: Size Trends, Growth, And Key Players

In the ever-evolving landscape of navigation equipment, the Navigational Instruments Market stands out as a crucial segment driven by technological advancements and increasing demand...

Locked and Loaded: Navigating the Dynamics of the Global Military Ammunition Market in 2024

The world of military ammunition is both intricate and pivotal, playing a crucial role in shaping global security and defense strategies. In this blog...

Most Popular

Navigating the Dynamic Landscape of the Smartphone Industry

The Smartphone industry stands at the forefront of technological innovation, shaping the way individuals communicate, work, and interact with the digital world. From cutting-edge...

US Food Allergen Testing Industry: Trends, Challenges, and Opportunities

The US Food Allergen Testing industry is a critical sector safeguarding public health by ensuring food safety and catering to the growing population with...

The Dynamics of the Coal Mining Market: Growth Drivers and Challenges

Introduction Coal mining serves as a cornerstone in fueling industries, generating electricity, and fostering economic growth worldwide. This article delves into various facets of the...

A Market Research Report on the Cosmeceuticals Industry in India

The Indian beauty landscape is witnessing a fascinating shift. Consumers are no longer just seeking products that enhance appearance; they are actively seeking solutions...