Sunday, December 3, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Tags Thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng Việt Nam

Tag: Thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng Việt Nam

Thị trường máy móc nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng 1,3 tỷ USD vào năm 2025, máy kéo sẽ chiếm ưu thế.

Buy Now Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam được định vị như thế nào? Tổng quan: Mức độ cơ giới hóa ở Việt Nam...

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm giảm thiệt hại trong nông nghiệp đã góp phần nâng cao trình...

Buy Now Những phát hiện chính Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp...

Khủng hoảng lao động và mức lương lao động cao đã làm tăng nhanh chóng cơ giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam: Ken...

Buy Now Tăng lương lao động: Năm 2020, Việt Nam tăng lương tối thiểu trung bình 5,7%. Mức giá mới có hiệu lực vào tháng...

Most Read

Unlocking the Future: A Deep Dive into the Open Banking Market

1. Understanding the Open Banking Landscape The open banking market has become a driving force in the financial industry, revolutionizing the way financial services are...

The Next Wave: A Holistic View of Trends Reshaping Tourism Industry

In the dynamic landscape of global commerce, the tourism sector stands out as a vibrant and ever-evolving market. This industry becomes imperative to reflect...

Decoding the Depths: A Comprehensive Exploration of the Mining Market Dynamics

Introduction In the vast expanse of natural resource extraction, the Mining Market emerges as a formidable force, influencing global economies and reshaping the very landscapes...

Unveiling Trends and Growth in the Alcoholic Beverages Market: A Comprehensive Analysis

Introduction: In the ever-evolving global consumer landscape, the Alcoholic Beverages Market stands as a dynamic and continually expanding industry. This blog post takes a deep...