Tuesday, December 5, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Tags Thiết bị nông nghiệp Người chơi nước ngoài Việt Nam

Tag: Thiết bị nông nghiệp Người chơi nước ngoài Việt Nam

Thị trường máy móc nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng 1,3 tỷ USD vào năm 2025, máy kéo sẽ chiếm ưu thế.

Buy Now Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam được định vị như thế nào? Tổng quan: Mức độ cơ giới hóa ở Việt Nam...

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm giảm thiệt hại trong nông nghiệp đã góp phần nâng cao trình...

Buy Now Những phát hiện chính Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp...

Khủng hoảng lao động và mức lương lao động cao đã làm tăng nhanh chóng cơ giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam: Ken...

Buy Now Tăng lương lao động: Năm 2020, Việt Nam tăng lương tối thiểu trung bình 5,7%. Mức giá mới có hiệu lực vào tháng...

Most Read

Navigating the Culinary Landscape: A Deep Dive into the General Food Market

Introduction: In the ever-evolving realm of gastronomy, the General Food Market stands as a dynamic tapestry of diverse flavors, trends, and innovations. This blog takes...

Top 4 Players in Telecommunications and Networking Market

Introduction: The Global Telecommunications and Networking Market has witnessed unprecedented growth, driven by the increasing demand for advanced connectivity and communication solutions. Among the key...

Embarking on a Spirited Journey: Unveiling the Dynamics of the Alcoholic Beverages Market: Ken Research

The world of libations, the Alcoholic Beverages Market, is a dynamic and multifaceted realm that weaves together tradition, innovation, and ever-evolving consumer preferences. This...

Top 4 Players in Film and Animation Market

Introduction: The film and animation industry is a dynamic and ever-evolving landscape, with key players shaping the narrative and pushing creative boundaries. In this article,...