Tuesday, November 28, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Tags Thị trường tạp hóa bán lẻ Việt Nam

Tag: Thị trường tạp hóa bán lẻ Việt Nam

Chợ tạp hóa trực tuyến Việt Nam

Buy Now Dịch vụ giao hàng tạp hóa trực tuyến Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng vì nó...

Người dùng điện thoại thông minh trong độ tuổi 25-44 là đối tượng mục tiêu chính cho các công ty giao hàng tạp hóa...

Buy Now ~ 60% đơn đặt hàng tạp hóa được đặt bởi khách hàng thuộc nhóm tuổi 25-44. Những người mua hàng tạp hóa...

Nhu cầu chuyển phát nhanh ngày càng tăng cùng với sự gia tăng của người dùng Internet tại Việt Nam sẽ thúc đẩy thị...

Buy Now Tỷ lệ thâm nhập giao hàng tạp hóa trực tuyến trong tổng thị trường tạp hóa dự kiến sẽ tăng lên hơn...

Smartphone Users aged 25-44 is the Key Target Addressable Audience for Online Grocery Delivery Companies in Vietnam: Ken Research Analysis

Buy Now Vietnam News ~60% of grocery orders were placed by customers belonging to 25-44 years age group. The online grocery shoppers in Vietnam prefers...

Vietnam Online Grocery Market Outlook to 2026: Ken Research

Buy Now The report titled “Vietnam Online Grocery Market Outlook to 2026 - Market Driven by Increasing Smartphone Penetration, Changing Shopping Habits of Consumers and...

Most Read

Navigating the Landscape: Insights into the Future of the Automotive Components Market

The automotive component market, a cornerstone of the broader auto components industry, is poised for significant growth, showcasing a projected Compound Annual Growth Rate...

A Comprehensive Exploration of the Films and Animation Industry Landscape

Films and Animation Market Overview: The Films and Animation market stands at the crossroads of creativity and technology, providing a diverse range of content to...

Mining Market Analysis: Unveiling the Dynamics of the Industry

In the vast and dynamic landscape of the mining industry, the Mining Market stands as a beacon of technological innovation, redefining operational paradigms for...

Unveiling Trends and Opportunities: A Deep Dive into the MSME Market in Change and Configuration Management

Unleashing the Power of Small and Medium Enterprises In the ever-evolving dance of Change and Configuration Management, the spotlight is firmly on the Small and...