Sunday, February 25, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Automotive, Transportation and Warehousing Cải thiện công nghệ internet và truyền thông, chất lượng cơ sở...

Cải thiện công nghệ internet và truyền thông, chất lượng cơ sở hạ tầng và các sáng kiến của chính phủ thúc đẩy thị trường xe container xung quanh tại Việt Nam: Ken Research

Tác động của ICT đối với vận tải hàng hóa đường bộ: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT), đặc biệt là sự phát triển của Internet và Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS). Internet đã làm tăng các giao dịch B2B và B2C dẫn đến nhu cầu vận chuyển lớn hơn ở Việt Nam. ITS đã đẩy mạnh tối ưu hóa việc quản lý đội tàu thông qua thông tin thời gian thực dẫn đến hiệu quả vận chuyển.

Thị trường Logistics Việt Nam

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU

Tác động của COVID-19 đối với thị trường  vận tải hàng hóa đường bộ: Vận tải đường bộ thương mại, cả hành khách và hàng hóa, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19 do các hạn chế vận chuyển được đưa ra để giảm thiểu đại dịch và suy thoái kinh tế nói chung.Vận tải hàng hóa đường  bộ của Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát Covid-19 khi chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao do thiếu tài xế xe tải, những người đã xa lánh các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Sau khi COVID-19 lây lan, việc nhập khẩu nguyên liệu thô từ Trung Quốc đã bị trì hoãn đáng kể và các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt của Việt Nam khiến việc vượt biên sang Campuchia trở nên khó khăn.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng: Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam đã ra mắt Tổng cục Đường bộ Việt Nam (VRA), một cơ quan hành chính trực thuộc để quản lý và giám sát hệ thống giao thông đường bộ. Ở các khu vực như Đồng bằng sông Cửu Long, cầu đường không tồn tại hoặc có tiêu chuẩn rất kém dẫn đến phát triển các tuyến đường thủy nội địa rất mạnh và hiệu quả kết nối các khu vực nông thôn. Đến năm 2030, VRA đang có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD để cung cấp một mạng lưới đường bộ liên tục ở miền Trung Việt Nam, thông qua đường cao tốc Bắc-Nam.

Báo cáo có tiêu đề  Triển vọng thị trường vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2025 của Ken Research cho thấy thị trường logistics dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR dương hai con số. Những tiến bộ thương mại và công nghệ gia tăng trong đội tàu đang thúc đẩy thị trường xe container xung quanh tại Việt Nam. Doanh thu vận tải đường bộ tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng trong vài năm tới do các ngành công nghiệp và khu thương mại trong nước ngày càng tăng.

Phân khúc thị trường logistics Việt Nam

Theo khối lượng vận chuyển hàng hóa: Thị trường logistics được phân khúc trên cơ sở khối lượng hàng hóa tại Việt Nam. Thị trường được phân chia thành Khối lượng lưu lượng vận chuyển hàng hóa và Khối lượng vận chuyển hàng hóa.

Theo loại hình  vận tải: Quy mô thị trường trên cơ sở Giao thông vận tải bao gồm Đường sắt, Hàng không, Hàng hải, Đường bộ và Đường thủy nội địa tại Việt Nam.

Theo loại hình sở hữu  doanh nghiệp: Quy mô thị trường trên cơ sở sở hữu của các doanh nghiệp trong ngành logistics – vốn nhà nước, ngoài quốc doanh và FDI.

Theo lĩnh vực giao thông vận tải: Quy mô thị trường trên cơ sở vận tải trong và ngoài nước.

RELATED ARTICLES

Car Rental Market – Share, Analysis and Industry Statistics

In today's fast-paced world, convenience and flexibility are paramount, and the car rental industry stands as a beacon of mobility for travelers worldwide. The...

Used Vehicles Market: Trends, Challenges, and Opportunities

In the dynamic landscape of the automotive industry, the used vehicles market stands as a testament to both tradition and innovation. With evolving consumer...

Used Car Market Size, Share, Growth and Trends

In today's automotive industry, the used car market plays a pivotal role, offering consumers a plethora of options and shaping the strategies of industry...

Most Popular

Skin Care Market Segmentation: Unveiling Needs and Targeting Strategies

The skincare market is a vast and ever-evolving landscape, encompassing a diverse range of products and catering to a multitude of needs. To navigate this complex...

Biopsy Devices Market Size, Share, Trends & Forecast 2029

The global Biopsy Devices Market is set to experience robust growth in the coming years, driven by a combination of factors such as increasing...

A Growing Industry of Protected Cultivation, Insights on Share and Growth

Introduction to Protected Cultivation Protected cultivation, also known as greenhouse farming, revolutionizes traditional agricultural practices by providing controlled environments for optimal plant growth. This article...

Emerging Trends in Indian Test Prep Market: AI, AR, and the Future of Learning

In the bustling realm of India's education sector, the test preparation market stands as a pivotal domain, shaping the academic journeys of millions of...