Tuesday, April 16, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Health Care General Healthcare

General Healthcare

US Contact lenses Expected to Reach a Market value of $6.45 Bn by 2028: Ken Research

The US contact lenses market is set to reach a record market value by the end of 2028. The increasing number of lens wearers...

Vị thế thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam: Ken Research

Buy Now Thị trường dịch vụ nha khoa được định vị như thế nào tại Việt Nam? Tổng quan: Việt Nam có các phòng khám nha...

Sculpting the Future: Unveiling Saudi Arabia’s Dynamic Fitness Frontier: Ken Research

Buy Now Storyline Booming Fitness Scene: Saudi Arabia hosts 28+ organized and numerous unorganized fitness centers, driven by industry growth. Competitive Diversity: Fragmented competition focuses...

Triển vọng thị trường công nghệ y tế Việt Nam đến năm 2026- Được thúc đẩy bởi sự gia tăng thâm nhập Internet và...

MUA NGAY Thị trường công nghệ y tế được định vị như thế nào tại Việt Nam? Thị trường công nghệ y tế tại Việt Nam...

Nha khoa từ xa, tiến bộ công nghệ, tăng chi tiêu công và nâng cao nhận thức là những yếu tố tăng trưởng chính...

Buy Now Phát triển du lịch nha khoa: Việt Nam cung cấp một cơ sở hạ tầng thích hợp cho chăm sóc sức khỏe; các phòng khám...

Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 2,4 tỷ USD vào năm 2026F do các vấn...

Buy Now Dân sốHồ Chí Minh được dự đoán sẽ tăng với tốc độ 2,7%. Người dân dễ dàng tiếp cận Các dịch vụ và...

Thúc đẩy công nghệ, ưu đãi đầu tư và các sáng kiến của chính phủ thúc đẩy thị trường công nghệ y tế tại...

MUA NGAY Tác động của  công nghệ kỹ thuật số: Trong vài năm qua, các cơ sở y tế tại Việt Nam đã đạt được...

Tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi cơ sở y tế từ nền tảng truyền thống sang nền tảng kỹ thuật...

MUA NGAY Những phát hiện chính Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều các sản phẩm y tế. 90% sản phẩm y tế được nhập...

Thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam được định vị như thế nào? -Ken Research

Buy Now Thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức ~%. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi cả doanh...

Chuyển dịch nhanh chóng từ phòng khám không có tổ chức sang phòng khám có tổ chức tại Việt Nam Cùng với nhu cầu...

Buy Now "Số lượng người sử dụng dịch vụ nha khoa ngày càng tăng do các vấn đề nha khoa gia tăng trong dân số...

Doanh thu ngành dịch vụ nha khoa Việt Nam dự kiến đạt khoảng 435 triệu USD vào năm 2023: Ken Research

Buy Now Những phát hiện chính Tăng khả năng hiển thị trong dân số Việt Nam về các dịch vụ nha khoa, vệ sinh răng...

Thị trường dịch vụ thể dục Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi số lượng ngày càng tăng của các trung tâm thể dục...

MUA NGAY Tỷ lệ béo phì gia tăng: Tại Việt Nam, người ta đã chứng kiến rằng tỷ lệ béo phì đã tăng lên trong...

Most Read

Dietary Supplements Market: Size, Segmentation and Future Outlook

Dietary supplements, those concentrated sources of nutrients, have become a staple in many households globally. Whether it's filling nutritional gaps or targeting specific health...

Why You Should Choose the Best Credit Card in India for Your Financial Goals

In today's world, the use of credit cards has become an integral part of our lives. Whether it is for making everyday purchases or...

Investors Guide to the Manufacturing Plant Market Trends, Challenges & Opportunities

The global manufacturing industry is undergoing a metamorphosis, driven by automation, digitalization, and a growing emphasis on sustainability.  At the heart of this transformation...

Juice Market Trends, Challenges and Opportunities in a Booming Beverage Sector

The juice market, encompassing both fruit and vegetable juices, is a billion-dollar beverage sector brimming with potential. From breakfast staples to health-conscious on-the-go drinks,...