Sunday, July 21, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Energy and Utilities Clean Technology Thị trường xử lý nước và nước thải công nghiệp Việt Nam...

Thị trường xử lý nước và nước thải công nghiệp Việt Nam được thúc đẩy bởi việc xây dựng các cơ sở xử lý nước mới trong các đơn vị sản xuất và CETPS trong các cụm công nghiệp: Ken Research

Buy Now

Tháng Năm 2018 |Tin tức Việt Nam

Ngành công nghiệp xử lý nước và nước thải tại Việt Nam đã ghi nhận CAGR 5 năm tích cực trong 5 năm qua (2012-2017). Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi công nghiệp hóa nhanh chóng, thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy định và khan hiếm nước thúc đẩy các ngành công nghiệp sử dụng nước tái chế. Nhu cầu chế biến thực phẩm tăng và sự gia tăng trong các ngành công nghiệp sản xuất đã thúc đẩy sự phát triển của ngành xử lý nước. Các công ty xử lý nước lớn bao gồm Văn Lang, SEEN Technologies Corporation, Ecoba ENT, GREE. Thị trường chủ yếu bị chi phối bởi các công ty trong nước hoặc liên doanh của các công ty trong nước với các công ty nước ngoài. Phần lớn các thiết bị được nhập khẩu. Các màng và bộ lọc mới và công nghệ tiên tiến cũng được nhập khẩu vì nhu cầu vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU

Các đơn vị chế biến thực phẩm là những đơn vị sử dụng các cơ sở xử lý nước lớn nhất tại Việt Nam. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam đã có sự tăng trưởng tích cực và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục do nhu cầu thực phẩm chế biến ngày càng tăng. Tiếp theo là ngành Hóa chất. Các tỉnh phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có khối lượng cơ sở xử lý nước được lắp đặt rất lớn vì đây là một trong những tỉnh công nghiệp hóa nhất ở Việt Nam. Các tỉnh phía Bắc đóng góp lớn thứ hai về nhu cầu xử lý nước và còn lâu mới bắt kịp các tỉnh phía Nam.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Các quy định nghiêm ngặt, cạn kiệt tài nguyên nước và suy thoái chất lượng nước, chất lượng nước tăng, các sáng kiến của chính phủ thúc đẩy lắp đặt xử lý nước, các công ty lựa chọn công nghệ xử lý nước tiên tiến và tiềm năng thị trường lớn chưa được khai thác là những động lực tăng trưởng chính trong thị trường xử lý nước và nước thải công nghiệp Việt Nam. Việc thực hiện kém các quy định hiện hành ở nhiều nơi trên cả nước, thiếu làng nghề ETP, thị trường phân mảnh trong cung cấp thiết bị, hiệu quả năng lượng kém giữa các cơ sở xử lý nước thải, thiếu vốn, nhạy cảm về giá trong đấu thầu và đầu tư kém vào R &D là một số hạn chế chính trong kinh doanh xử lý nước.

Theo báo cáo của Ken Research có tiêu đề  “Triển vọng thị trường nước và xử lý nước thải công nghiệp Việt Nam đến năm 2022 – Theo khu vực (Bắc, Nam và Trung) và theo ngành (Chế biến thực phẩm, Dệt may, Hóa chất, Điện, Dầu khí, Phân bón và các ngành khác)” nhu cầu dự kiến sẽ cao nhất ở các tỉnh phía Nam, tiếp theo là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khác đã nổi lên như một trung tâm sản xuất nặng do gần Trung Quốc.

Để biết thêm thông tin về báo cáo nghiên cứu, hãy tham khảo liên kết dưới đây:

https://www.kenresearch.com/energy-and-utilities/clean-technology/vietnam-industrial-water-wastewater-treatment-market/149538-103.html

Báo cáo liên quan

Triển vọng thị trường xử lý nước thải và nước thải công nghiệp Malaysia đến năm 2022 – theo khu vực (Bắc, Kuala Lumpur, Nam và Đông, Sabah và Sarawak) và theo ngành (Nông nghiệp và Thực phẩm, Dầu cọ, Dầu khí, Điện tử và các ngành khác)

Báo cáo sẽ giúp người đọc xác định các xu hướng đang diễn ra trong ngành và dự đoán tăng trưởng trong tương lai tùy thuộc vào sự thay đổi động lực của ngành trong những năm tới. 

Triển vọng thị trường xử lý nước và nước thải công nghiệp Philippines đến năm 2022 – theo khu vực (Luzon, Visayas và Mindanao) và theo ngành (điện tử-bán dẫn, chế biến nông nghiệp-thực phẩm, hóa chất-dược phẩm-phân bón, điện và các ngành khác)

Báo cáo này rất hữu ích cho các nhà sản xuất thiết bị, nhà sản xuất và nhà cung cấp vật tư tiêu hao xử lý nước, hiệp hội môi trường, công ty EPC và những người tham gia tiềm năng và các bên liên quan khác để điều chỉnh chiến lược tập trung vào thị trường của họ.

Triển vọng thị trường xử lý nước và nước thải công nghiệp Ấn Độ đến năm 2022 – Theo khu vực (Bắc, Nam, Đông và Tây) và theo ngành (Điện, Thép, Dệt thuộc da và Giấy và Bột giấy, Dầu khí, Dược phẩm và các ngành khác

Báo cáo này rất hữu ích cho các nhà sản xuất thiết bị, nhà sản xuất và nhà cung cấp vật tư tiêu hao xử lý nước, hiệp hội môi trường, công ty EPC và những người tham gia tiềm năng và các bên liên quan khác để điều chỉnh chiến lược tập trung vào thị trường của họ.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Driving Forces and Future Outlook of the US Dry Type Transformer Market

Buy Now What is the Size of US Dry Type Transformer Industry? US Dry Type Transformer Market is expected to grow at a CAGR of ~%...

How Hitachi’s new technology will dominate the US dry type transformers market

Buy Now One of the leading players in transformer industry is Hitachi, which has been coming up with various new technological innovations with dry type...

US Dry type transformers Market expected to grow with CAGR of ~2% by 2028

Buy Now Dry type transformers are the trending transformers, which are hyping in the market, as they do not require cooling since their windings are...

Most Popular

Navigating the Dynamic Landscape of the Smartphone Industry

The Smartphone industry stands at the forefront of technological innovation, shaping the way individuals communicate, work, and interact with the digital world. From cutting-edge...

US Food Allergen Testing Industry: Trends, Challenges, and Opportunities

The US Food Allergen Testing industry is a critical sector safeguarding public health by ensuring food safety and catering to the growing population with...

The Dynamics of the Coal Mining Market: Growth Drivers and Challenges

Introduction Coal mining serves as a cornerstone in fueling industries, generating electricity, and fostering economic growth worldwide. This article delves into various facets of the...

A Market Research Report on the Cosmeceuticals Industry in India

The Indian beauty landscape is witnessing a fascinating shift. Consumers are no longer just seeking products that enhance appearance; they are actively seeking solutions...